ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:
ระบบวินิจฉัยอาการผิดปกติของยางพารา
ต้นกล้ายาง
ต้นกล้ายาง หมายถึง ต้นยางที่ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่งเตรียมไว้ใช้เป็นส่วนของต้นตอสำหรับติดตา อาจเพาะในถุงเพาะชำหรือปลูกในแปลงก็ได้...
ต้นยางชำถุง
ต้นยางชำถุง เป็นวัสดุปลูกที่ได้จากการนำต้นตอตา (ต้นกล้ายางอายุ 6-8 เดือนที่ติดตาด้วยยางพันธุ์ดีไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ตายังไม่แตก) มาปลูกในถุง หรือผลิตโดยวิธีเพาะเมล็ดและติดตาในถุง เลี้ยงจนกระทั่งต้นยางที่แตกออกมาจากตาเจริญเติบโตมีขนาด 1-2 ฉัตร...
ต้นกิ่งตายาง
ต้นยางที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกิ่งตาพันธุ์ดีที่สมบูรณ์ มีปริมาณกิ่งตามาก และถูกต้องตรงตามพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ในการติดตาต้นกล้ายาง...
ต้นยางอายุต่ำกว่า 3 ปี
ต้นยางตั้งแต่เริ่มปลูกซึ่งยังไม่มีการสร้างทรงพุ่ม เป็นระยะที่ยังไม่มีการผลัดใบ...
ต้นยางอายุ 3 ปีถึงก่อนเปิดกรีด
ต้นยางที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีจนกระทั่งโตจนถึงได้ขนาดเปิดกรีด (วัดเส้นรอบลำต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน ได้ 50 เซนติเมตร) จะมีการแตกกิ่งก้านเพื่อสร้างทรงพุ่มจำนวนมาก และมีการผลัดใบประจำปี...
ต้นยางเปิดกรีดแล้ว
ต้นยางที่เหมาะสมสำหรับการเปิดกรีดมีขนาดเส้นรอบลำต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดินได้ 50 เซนติเมตร โดยปกติจะมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป...
ไม่พบตัวเลือก ต้องการขอรับบริการ